Privaatsuspõhimõtted

Wolf Group OÜ üksi ja koos Wolf Groupi ettevõtetega (edaspidi: Wolf Group või meie) hindab oma klientide (edaspidi: teie) privaatsust. Selles privaatsusteatises selgitame, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame ning mida teie andmete kaitsmiseks teeme. See privaatsusteatis aitab teil mõista, miks ja kuidas me teie andmeid töötleme ning millised on teie isikuandmetega seotud õigused.

See privaatsusteatis kehtib teile, kui külastate meie lehte https://tempsi.com/et/, kui suhtlete meiega meie veebilehel oleva juturoboti kaudu või kui külastate meie sotsiaalmeedialehti. Töötleme teie isikuandmeid samuti siis, kui soovite meile tööle kandideerida.

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Andmete vastutav töötleja tähendab üksust, kes otsustab, milliseid andmeid teie kohta kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. Wolf Group võib erinevates andmetöötlustoimingutes olla vastutav töötleja või volitatud töötleja. Teie privaatsuse kaitsmiseks järgime konfidentsiaalsusnõudeid ja piirame rangelt isikuandmete avaldamist.

Wolf Group OÜ, Wolf Group, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, Eesti, on kõigi käesolevas privaatsusteatises nimetatud isikuandmete vastutav töötleja, kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti. Vastutava töötlejaga saab ühendust meiliaadressil: .

Mis liiki isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmed – ees- ja perekonnanimi;
Kontaktandmed – telefoninumber, meiliaadress ja postiaadress;
Ettevõtte andmed – kui olete juriidilise isiku esindaja, töötleme teie nime, ametinimetust ja kontaktandmeid;
Arve andmed – arvetel toodud andmed, kui ostate meilt teenuseid või tooteid;
Internetiandmed – parema teenuse tagamiseks e-poes kasutame oma veebilehel ja e-poes küpsiseid.

Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • olete andnud meile oma nõusoleku, näiteks klientide tagasiside kogumiseks, teile uudiskirja saatmiseks või küpsiste kuvamiseks;
 • meie õigustatud ärihuvides; kui olete meie olemasolev klient, saadame teile teavet toodete kohta;
 • meil on teiega leping, näiteks olete ostnud toote meie e-poest;
 • juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks oleme raamatupidamiseeskirjade kohaselt kohustatud säilitama arveid mitu aastat.

Töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel

Kui küsime teie nõusolekut, töötleme ainult neid andmeid, mille kohta olete nõusoleku andnud. Küsime teie nõusolekut ainult konkreetsetel eesmärkidel ja te ei ole kohustatud nõusolekut andma, kuid mõnikord tähendab nõusoleku andmata jätmine, et me ei saa teile teie soovitud sisu edastada. Kui annate nõusoleku, on teil õigus oma nõusolek mis tahes ajal tagasi võtta, kasutades sõnumites tellimuse tühistamist või kirjutades aadressile . Kui võtate oma nõusoleku tagasi, kustutame need andmed, mida teie nõusolekul töötleme.

Töötlemise eesmärkIsikuandmete kategooriad
UudiskiriKontaktandmed
KüpsisedInternetiandmed
Wolf Groupi konto loomineIsikuandmed, kontaktandmed
Klientide tagasiside kogumineIsikuandmed, kontaktandmed

Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine

Andmete töötlemine on vajalik, et täita teiega sõlmitud lepingut või rakendada enne lepingu sõlmimist asjakohaseid meetmeid.

Töötlemise eesmärkIsikuandmete kategooriad
Ostud e-poesIsikuandmed, arve andmed
Ostude kohaletoimetamineKontaktandmed

Töötlemine Wolf Groupi juriidiliste kohustuste täitmiseks

Andmete töötlemine juriidiliste kohustuste täitmiseks hõlmab isikuandmete töötlemist asjakohaste õigusaktide alusel kõigis meie tegevuspiirkondades, näiteks Eestis säilitatakse arveid 7 aastat vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele.

Töötlemise eesmärgidIsikuandmete kategooriad
Arve andmedIsikuandmed, kontaktandmed,
ettevõtte andmed, arve andmed
Vastused ametiasutuste ja
institutsioonide infopäringutele
Kontaktandmed, ettevõtte andmed

Andmete töötlemine meie õigustatud huvi alusel

Õigustatud huvi tähendab seda, et andmete töötlemine on vajalik meie äritegevuse jaoks. Isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi alusel oleme analüüsinud selle asjakohasust, et määrata töötlemise mõju teie privaatsusele ja andmekaitseõigustele. Teil on õigus asjakohasuse analüüsiga tutvuda ja esitada vastuväiteid õigustatud huvil põhinevale töötlemisele, kui leiate, et teie andmete töötlemine järgmistel eesmärkidel rikub teie privaatsust ja andmekaitseõigusi.

Töötlemise eesmärkIsikuandmete kategooriad
Teabe saatmine meie
toodete kohta olemasolevatele klientidele
Kontakt- ja internetiandmed

Mida me sotsiaalmeediaga teeme?

Võite liituda või meeldivaks märkida meie Facebooki, LinkedIni, Instagrami või TikToki lehti. Sellisel juhul näeme teie nime ja kui klõpsame teie nimel, näeme ka teie avaliku profiili teavet. Sotsiaalmeediat kasutades peate meeles pidama, et

 • meie veebileht on avalik, see tähendab kõigile nähtav;
 • igaüks võib avaldada postituse meie sotsiaalmeedialehel ja igaüks võib meie sotsiaalmeedialehele ja selle avalikule sisule viidata;
 • võimaluse korral lubame postituste automaatset tõlkimist muukeelsetele lugejatele;
 • rakendame sotsiaalmeedia sisu automaatset filtreerimist, mis tähendab, et üldtuntud solvavaid väljendeid sisaldavate postituste avaldamine on automaatselt takistatud;
 • saate meiega eraviisiliselt sotsiaalmeedias ühendust võtta.

Kogume oma sotsiaalmeedialehtedelt statistilisi kasutusandmeid – meeldimiste, külastuste arv jne. Neid andmeid koostavad sotsiaalmeedia teenusepakkujad ise ja need esitatakse meile isikustamata kujul.

Kas me teeme automatiseeritud otsuseid?

Automatiseeritud otsuste tegemine toimub siis, kui elektrooniline süsteem kasutab isikuandmeid otsuse tegemiseks ilma inimese sekkumiseta. Wolf Group ei tee kogutud isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuseid.

Millised on teie õigused seoses isikuandmetega?

Õigus andmetega tutvuda
Teil on õigus saada teavet oma andmete kohta, mida töötleme. Selleks, et saada koopiat meie valduses olevate isikuandmete kohta, saatke e-kiri allpool märgitud meiliaadressile.
Meil on juriidiline kohustus veenduda, et isik, kes soovib enda kohta teavet saada, on tõepoolest isik, kellel on õigus seda teavet saada. Sel põhjusel võime paluda, et tõendate oma isikusamasust või oma õigust andmeid taotleda
Õigus andmed kustutada
Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Pidage meeles, et me ei saa kustutada andmeid, mida töötleme lepingujärgse või juriidilise kohustuse täitmiseks.
Õigus andmete parandamisele
Teil on õigus paluda meil parandada isikuandmeid, mis ei ole teie arvates õiged. See võib hõlmata ka õigust paluda täiendada teavet, mida peate mittetäielikuks.
Mõnel juhul ja teatud eranditega võib teil olla õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada. Me ei saa kustutada andmeid, mille töötlemiseks on meil seaduslik kohustus.
Õigus isikuandmete töötlemist piirata
Teil on õigus teatud asjaoludel paluda meil oma isikuandmete töötlemist piirata.
Õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele
Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Õigust esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele kasutavad kõige sagedamini üksikisikud, kui nad paluvad ettevõttel lõpetada otseturunduspakkumiste saatmine.
Andmete ülekandmise õigus
Teil on õigus andmete ülekandmisele, mis tähendab seda, et kui tehnoloogiliselt on võimalik, edastame teie digitaalses vormingus andmed teisele sarnasele teenuseosutajale.
Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust aadressil: .
Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile
Kui leiate, et teie privaatsust ja andmekaitse õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele.

Kes peale meie veel teie andmeid töötleb?

Teie isikuandmed on kättesaadavad vaid neile Wolf Groupi töötajatele, kellel on andmeid vaja oma tööülesannete täitmiseks ja kellel on juurdepääs teadmisvajaduse alusel. Väljaspool Wolf Groupi edastame andmeid rangelt vajaduspõhiselt ja vastavalt töötlemise eesmärkidele järgmistele andmetöötlejate kategooriatele:

 • teenuseosutajad (loetelu ei ole ammendav ja võib muutuda): IT-hooldusteenuse osutaja, serverimajutaja, meiliserveri pakkuja, veebmeister, tagasisideprogramm KOOS.io, audiitor, juristid;
 • seadusest tuleneva kohustuse korral edastame teie andmeid ametiasutustele ja institutsioonidele (nt politsei, kohtud, Häirekeskus, Andmekaitse Inspektsioon)

Oleme sõlminud oma partneritega andmekaitselepingud, mis tagavad isikuandmete turvalise ja õiguspärase töötlemise. Eespool mainitud lepingud kohustavad teisi pooli

 • rakendama asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus ning
 • töötlema isikuandmeid kooskõlas seadusest tulenevate nõuete ja sõlmitud lepingutega.

Me ei salvesta ega edasta teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ega Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsuseta riikidesse.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on seadusega nõutud või kuni töötlemise eesmärk on täidetud. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited andmete säilitamisperioodide kohta:

SäilitamisperioodNäited
Töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseniKustutame andmed, mida töötleme teie nõusoleku alusel, kohe pärast nõusoleku tagasivõtmist.
30 päeva pärast Wolf Groupi konto kustutamist või 12 kuud pärast viimast suhtlust meiega.Kustutame teie loodud konto andmed
7 aastatRaamatupidamisdokumendid, näiteks arved ja arveldamine.

Teie isikuandmete turvalisus

Wolf Group rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks vajalikke seaduslikke, korralduslikke, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited meie rakendatavatest meetmetest.

Füüsilised meetmed – kontorid on lukustatud ja isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente säilitatakse lukustatud kappides.
Tehnilised meetmed – arvutid on paroolidega kaitstud ja andmed on vajaduse korral krüpteeritud; kasutatakse tulemüüre ja viirusetõrjetarkvara; andmed varundatakse regulaarselt; kõigile IT-süsteemi kasutajatele määratakse rollid ja profiilid.
Korralduslikud meetmed – andmekaitse-, infoturbe- ja pääsuõiguste põhimõtted; töötajate regulaarsed koolitused; konfidentsiaalsusnõuded töötajatele.

Küpsised

Wolf Group kasutab veebilehel https://www.tempsi.com/et/ küpsiseid, et parandada veebilehe kasutajate kogemust ja võimaldada e-poe toimimist.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebibrauser salvestab automaatselt teie seadmesse. Kasutame järgmisi küpsiseid.

 • Vajalikke küpsiseid kasutatakse veebilehe külastamise ajal oluliste funktsioonide jaoks. Need hõlmavad kasutatava riigi ja keele tuvastamist, tehingu töötlemist, kasutatava veebilehe versiooni tuvastamist (kas mobiilne või lauaarvuti), pettuste tuvastamist ja ennetamist ning vastavuse ja veebilehe stabiilsuse tagamist. Need küpsised liigitatakse vastavalt veebilehe töökorras hoidmise vajadustele.
 • Eelistuste küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada teavet, mis muudab veebilehe käitumist või välimust, näiteks teie eelistatud keel või piirkond, kus viibite. Need salvestavad teavet teie tehtud valikute kohta. Selle abil saame teile näidata asjakohasemat ja isiklikku teavet.
 • Statistikaküpsised aitavad veebilehe omanikel mõista, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, kogudes ja esitades anonüümselt teavet.
 • Turundusküpsiseid kasutatakse veebilehtedel kasutajate jälgimiseks. Selle eesmärk on näidata reklaame, mis on kindlale kasutajale asjakohased ja huvitavad ning seega avaldajatele ja kolmandast isikust reklaamijatele väärtuslikumad.
 • Liigitamata küpsised on küpsised, mida me liigitame koos üksikute küpsiste pakkujatega.

Võite oma brauseri seadetes valida küpsistest keeldumise või küpsiste vastuvõtmise märguande edastamise. Veebibrauserid võimaldavad teil hallata kõvakettale salvestatud küpsiseid veebibrauseri seadete kaudu. Kui otsustate meie küpsistest keelduda, ei pruugi mõned meie veebilehe funktsioonid nii hästi töötada, kui me sooviksime.

Küpsiste deklaratsion

Privaatsusteatise muudatused

Uuendame seda privaatsusteatist korrapäraselt. Meie veebilehel on alati avaldatud kõige uuem versioon.

Kontaktinfo:

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn, Estonia
Telefon: +372 605 9301
Email:

Developed by Reaktiiv